Regulamin konkursu – Let Me Out

with Brak komentarzy

 

Regulamin Konkursu Let Me Out

 • W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby posiadające konto na portalu społecznościowym Facebook.
 1. Zadanie konkursowe: “Za pomocą odpowiedniej reakcji wybierz pokój, do którego chciałbyś się wybrać i napisz dlaczego!” Komentarze będą publikowane pod odpowiednim postem na profilu facebook Notatek.pl (www.facebook.com/notatek). Każdy uczestnik może zamieścić wyłącznie jedną odpowiedź.
 2. Do wygrania jest 10 kuponów do Let Me Out. Jedna osoba wygrywa jeden kupon.
 3. Konkurs będzie trwał od 9 października 2017 r. do 15 października 2017 r. do godz. 23:59. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 16 października na facebookowym profilu Notatek.pl (www.facebook.com/notatek).
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni poprzez wpis na facebookowym profilu Notatek.pl
 5. Organizatorem konkursu jest serwis Notatek.pl oraz firma Let Me Out.
 6. Zwycięzcy otrzymają kody w wiadomości prywatnej za pomocą portalu Facebook.
 7. Kody będą aktywne od 16 października do 31 grudnia 2017 r., do wykorzystania w punktach Let Me Out na terenie całej Polski.
 8. Konkurs jest otwarty dla wszystkich z wyłączeniem pracowników i współpracowników portalu Notatek.pl oraz ich najbliższych rodzin.
 9. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.
 10. Zabronione jest podawanie fałszywych lub nie swoich danych osobowych.
 11. Nagroda nie podlega zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 12. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 14. Notatek.pl ma prawo w każdym momencie trwania konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 15. Osoby biorące udział w konkursach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.).
 16. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie firmy Everuptive sp. z o.o. oraz na stronie www.notatek.pl
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

Komentarze