Regulamin konkursu – Czerwiec 2017

with Brak komentarzy

Regulamin konkursu „Domino’s Pizza”

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Domino’s Pizza”, (dalej: „Konkurs”).

2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. z 2016 r., 4 poz. 471).

3. Konkurs odbywa się̨ z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

4. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem znajdującego się w serwisie Facebook profilu notatek.pl (https://www.facebook.com/notatek).

5. Organizatorem Konkursu jest notatek.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kielecka 28/2, 31-523 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398401 (dalej: „Organizator”).

6. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

7. Fundatorem nagród w konkursie jest DP Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 508, 00-195 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000359582. Nagrody wydawane są przez Organizatora w imieniu Fundatora.

8. „Uczestnik” – zarejestrowany użytkownik portalu www.facebook.com, będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność́ prawną na warunkach określonych w § 2 Regulaminu, która zgłosiła swój udział w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Fundator jest wydającym nagrodę̨ w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przyrzekającym nagrodę̨ w rozumieniu art. 919, 920 i 921 kodeksu cywilnego.

9. Niniejszy Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

10. Konkurs trwa od dnia od 5 czerwca 2017 r. do 30 czerwca  2017 r. do godz. 23:00.

11. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.notatek.pl

II Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:

a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,

2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz (zamieścić tylko jedną odpowiedź).

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

1. Konkurs obejmuje wykonanie następującego zadania konkursowego: “Oznacz osobę, którą zaprosiłbyś na pizzę w Domino’s Pizza i napisz, dlaczego to właśnie ona powinna Ci towarzyszyć.” Komentarz wraz z z oznaczeniem osoby powinien zostać opublikowany pod odpowiednim postem konkursowym na profilu facebook Notatek.pl (www.facebook.com/notatek).

2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego na profilu facebook Notatek.pl (www.facebook.com/notatek: 5.06.2017.

3. Organizator spośród prac Uczestników, którzy prześlą odpowiedzi w poprawny sposób, wybierze 100 (sto) najbardziej kreatywnych, zgodnych z tematem Konkursu autorskich prac (komentarzy), spośród wszystkich zgłoszonych prac.

4.  W trakcie Konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).

5. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia od 5 czerwca 2017 r. do 30 czerwca  2017 r. do godz. 23:00.

6. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam Organizatorowi zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców. W przypadku wygranej wyrażam Organizatorowi zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage notatek.pl pod adresem: www.facebook.com/notatek

7. Nagrodami w Konkursie są: 100 kuponów na zakup pizzy Domino’s Pizza, każdy o wartości 50 zł. Kupony będą do zrealizowania w lokalach Domino’s Pizza na terenie Polski w terminie od 1 lipca 2017r. do 13 sierpnia 2017r. na zakup pizzy na wynos. Realizacja kuponów nie jest możliwa przy zakupie pizzy w dostawie.

8. Każda z Nagród zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.). Fundator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11.11% wartości nagrody, a następnie z ogólnej wartości przyznanej w Konkursie Nagrody, potrąci i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od wygranych. Wartość Nagrody oraz wysokość zryczałtowanego podatku od nagrody zostanie zaokrąglona stosownie do przepisów podatkowych.

9. Organizator przyzna nagrody stu Uczestnikom, a Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 1 lipca o godz.12.00 na facebookowym profilu Notatek.pl (www.facebook.com/notatek)

10. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

11. Zwycięzcy otrzymają kupony na pizzę w formie kodów elektronicznych w wiadomości prywatnej.

12. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedna nagrodę.

IV Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).

2. Każdy Uczestnik odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby

bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,

e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub

zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym

Organizatora,

f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich

oznaczeniami,

g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe

naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.

4. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. Informację o wykluczeniu z Konkursu Organizator prześle Uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook.

V Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych  zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Organizator.

2. Uczestnik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

3. Dane osobowe Uczestnika będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).

VI Tryb składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.

2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile Uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania Uczestnika (lub adres e-mailowy) oraz opis problemu.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres wskazany w reklamacji.

5. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do konkursu muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

6. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 21 dni roboczych.

VII Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Komentarze