Regulamin Konkursu

with Brak komentarzy
 1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, posiadające konto na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Odpowiedź będzie umieszczane w komentarzach pod odpowiednim postem na Facebooku Notatek.pl (www.facebook.com/notatek).
 3. Przez zespół Notatek.pl zostanie wyłonionych 45 najbardziej kreatywnych odpowiedzi.
 4. Konkurs będzie trwał od 10 października do 14 pażdziernika 2016 r. do godz. 23.00 . Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni (17 października) o godz. 17.00 na facebookowym profilu Notatek.pl.
 5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni poprzez wpis na facebookowym profilu Notatek.pl.
 6. Organizatorem konkursu jest Notatek.pl we współpracy z Multikinem.
 7. Zwycięzcy otrzymają wygrane bilety drogą pocztową.
 8. Bilet obowiązuje na wszystkie seanse od poniedziałku do czwartku we wszystkich kinach sieci Multikino i Silver Screen Łódź. Nie obowiązuje na miejsca VIP.
 9. Data ważności biletu wynosi 30 dni od dnia 17 października.
 10. Konkursy są otwarte dla wszystkich z wyłączeniem pracowników i współpracowników Notatek.pl oraz ich najbliższych rodzin.
 11. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.
 12. Zabronione jest podawanie fałszywych lub nie swoich danych osobowych.
 13. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 14. Nagrody zostaną przekazane przez prywatną wiadomość na Facebooku.
 15. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 17. Notatek.pl ma prawo w każdym momencie trwania konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 18. Osoby biorące udział w konkursach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.).
 19. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie firmy.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
Komentarze